do początku mapa serwisu kontakt  
 Pl  |  En 

Home » Statut Sołectwa

Statut Sołectwa
JANOWIEC

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 

 

 1. ​ Sołectwo Janowiec jest jednostką pomocniczą gminy Bardo.
 2.  Sołectwo Janowiec obejmuje terytorium o powierzchni 350 ha.

 

 

§2

 

 1. Uczestnikami społeczności sołectwa Janowiec są jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i osoby prawne, których mienie (grunty , lasy, drogi, budynki i inne obiekty ) znajdują się na terenie sołectwa, lub których działalność jest na nim prowadzona.
 2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorządowej sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządu terytorialnego.
 3. Osoby fizyczne nie będące mieszkańcami sołectwa mogą wejść we wszystkie ( poza biernym i czynnym prawem wyborczym ) prawa przysługujące mieszkańcom sołectwa w stosunku do niego w przypadku spełnienia warunku : wyrażenia woli przez zainteresowanych i uzyskania  zgody mieszkańców sołectwa ( zebrania wiejskiego ).
 4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1 a nie spełniające wymogów określonych w ust. 3 mogą uczestniczyć w działalności organów sołectwa bez prawa głosu.
 5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa w ust. 1 uczestniczą w działalności organów sołectwa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli.

 

 

Rozdział II

Zadania i kompetencje sołectwa

 

§3

 

 

 1. Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej w Bardzie na rzecz innych podmiotów.
 2. Do zadań samorządu sołectwa należą w szczególności :
 • działania na rzecz godzenia interesów partykularnych z interesem wspólnym i koniecznością zachowania istniejących wartości przyrodniczych i społecznych ,
 • działania na rzecz rozwoju sołectwa mające na względzie potrzebę zachowania układu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno - wypoczynkowej, sakralnej oraz poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectw a, wszystkich uczestników jego społeczności,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej uczestników względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • organizowanie zbiorowej działalności uczestników społeczności sołectwa w sprawach publicznych mających znaczenie dla sołectwa, gminy, powiatu, województwa i kraju,
 • opiniowanie i prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie spraw gminy a dotyczących mieszkańców sołectwa,
 • organizowanie samopomocy mieszkańców w realizacji zadań gminy oraz kontroli społecznej nad działalnością związaną z warunkami życia na wsi.

 

 

§4

 

 

 

 1. Sołectwo może zarządzać mieniem komunalnym, które jest położone na terenie sołectwa, w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Bardzie na w niosek zebrania wiejskiego.
 2. Rada Miejska w Bardzie swoją uchwałą stwierdza wygaśnięcie uprawnień do zarządu mieniem komunalnym m.in. w przypadku gdy zarząd nie jest wykonywany z należytą starannością.
 3. Sołectwo może prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.
 4. Sołectwo (zebranie wiejskie) swoją opinię wyraża uchwałą adresowaną do Rady Miejskiej lub Burmistrza.

 

 

 

§5

 

 

 1. Sołectwo    czynnie    uczestniczy w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych dotyczących sołectwa.
 2. Sołectwo zobowiązane jest udzielić odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma, chyba że organy gminy i sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej.

 

 

Rozdział III

Organy sołectwa i zakres ich działania

 

 

§6

 

 

 1. Organami sołectwa są :
 • Zebranie wiejskie-jako organ uchwałodawczy
 • Sołtys - organ wykonawczy
 • Rada Sołecka - jako organ wspomagający Sołtysa.

 

 

Kompetencje zebrania wiejskiego

 

§7

 

 

 

 1. Zebranie wiejskie stanówi ogół mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
 2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
 3. W szczególności do zebrania wiejskiego należy :
 • opiniowanie statutu sołectwa,
 • wybór sołtysa, rady sołeckiej oraz odwołanie tych organów,
 • prowadzenie zwykłego zarządu mienieni komunalnym przekazanym sołectwu,
 • opiniowanie sposobu korzystania z mienia gminnego,
 • opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dot. sołectwa,
 • opiniowanie lokalizacji inwestycji komunalnych uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego na terenie sołectwa,
 • decydowanie o podejmowaniu czynów' społecznych na rzecz sołectwa,
 • opiniowanie programów dotyczących rozwoju i funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych na terenie sołectwa,
 • oceny działalności sołtysa i Rady Sołeckiej,
 • występowanie z inicjatyw ą uchwałodawczą do Rady Miejskiej w sprawach bezpośrednio związanych z sołectwem,
 • ustalenie zasad dysponowania przez Radę Sołecką środkami finansowymi.

 

 

Kompetencje Sołtysa

 

 

§8

 

 

 

 1. Do kompetencji sołtysa należy :
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa,
 • realizowanie uchwał zebrania wiejskiego,
 • wykonywanie innych czynności określonych w niniejszym statucie.​​
 1. W szczególności sołtys :
 • wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczegółowych,
 • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
 • kieruje akcją w razie zaistniałych przypadków- losowych i klęsk żywiołowych,
 • wykonuje bieżący zarząd mieniem gminnym przekazanym sołectwu,
 • potwierdza okoliczności mające znaczenie przy załatwianiu spraw mieszkańca sołectwa w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo,
 • zwołuje i organizuje zebrania wiejskie i w tym celu : zawiesza ogłoszenia o zebraniu w takim miejscu i terminie aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców,
 • co najmniej raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności,
 • w zakresie ustalonym przez Radę Miejską w Bardzie dokonuje poboru podatków,
 • sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu,

 

 

 

§9

 

 

 

 1. Rada Miejska może ustanowić zasady, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej .
 2. Rada Miejska może ustanowić zasady na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

 

Rada Sołecka

 

 

§10

 

 

 

 

 1. Do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa oraz stanowienie o sprawach zarządu mieniem gminnym jak również :
 • zwoływanie zebrań wiejskich oraz ustalenie porządku obrad,
 • przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,
 • podejmowanie inicjatyw udziału mieszkańców wsi w rozwiązywaniu problemów gminy a w szczególności organu wykonawczego sołectwa,
 • realizowanie uchwały zebrania wiejskiego,
 • inicjowanie czynów społecznych na rzecz środowiska sołectwa,
 • uczestniczenie w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie zasad korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie gminy położonych na terenie sołectwa,
 • opiniowanie zbycia składników mienia komunalnego 

 

 

 

§11

 

 

 

 

 1. Rada Sołecka składa się z 4 członków.
 2. Rada sołecka wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

 

 

Rozdział IV
Zasady zwoływania zebrania wiejskiego

 

 

§12

 

 

 

 

 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, a w razie jego nieobecności przewodniczący rady sołeckiej.
 2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek rady sołeckiej oraz pisemny wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do udziału w zebraniu.                                             .     
 3. Sołtys jest zobowiązany zwołać zebranie wiejskie na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie zebrania jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Zebranie wiejskie w sprawach wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz w sytuacji gdy sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organu gminy zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Bardo.
 5. Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim 1/8 jego mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do rad gmin.
 6. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają bezwzględnie większością głosów obecnych na zebraniu w sprawach określonych w § 7. ust. 3 W pozostałych sprawach uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 7. W przypadku braku quorum uczestnicy zebrania wyrażają swoje stanowiska co do problemów objętych porządkiem obrad i upoważniają sołtysa do przedstawienia opinii lub wniosku.
 8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej. W przypadku braku quorum podczas wyboru sołtysa i rady sołeckiej wyznacza się drugi termin zebrania. Jeżeli jednak na zebraniu odbywającym się w drugim terminie nie będzie quorum, podjęta uchwała jest prawomocna.
 9. O zebraniu sołtys informuje mieszkańców przez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń, wystawach sklepowych, ogłaszając termin i porządek obrad. 
 10. Obrady zebrania są jawne.

 

 

Rozdział V
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

 

§13

 

 

 

 

 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 2. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest zgoda wyrażona ustnie w czasie obrad zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
 3. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić swoją kandydaturę.
 4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
 5. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na podstawie uchwały zebrania wiejskiego podjętej bezwzględną większością głosów prawomocnego zebrania.

 

 

Rozdział VI
Przebieg zebrania wiejskiego.

 

 

§14

 

 

 

 

 

 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys albo przewodniczący rady sołeckiej.
 2. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna wyznaczona przez zebranie osoba.
 3. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać :
 • miejscowość i datę ,
 • stwierdzenie ważności zebrania,
 • porządek zebrania,
 • treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,
 • podpis sołtysa, przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 • do protokołu dołączona jest lista obecności oraz wszystkie załączniki, jeżeli były one niezbędne do dyskusji,
 • uchwały i kopie protokołów przekazuje sołtys Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.

 

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

 

 

§15

 

 

 

 

 1. Nadzór nad sołtysem i radą sołecką sprawuje zebranie wiejskie. Burmistrz Miasta i Gminy może ingerować w sprawy sołectwa tylko w przypadkach, kiedy organy sołectwa działają niezgodnie z prawem.
 2. Każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wiejskim ma prawo domagać się sprawozdania z wykonania uchwały zebrania wiejskiego.
 3. Nadzór nad działaniem organów sołectwa w zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska w Bardzie. W tej sprawie Rada Miejska może przekazać swoje kompetencje Burmistrzowi lub wnieść o zbadanie sprawy bezpośrednio przez radcę prawnego Urzędu.
 4. Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody zebrania wiejskiego uchwalonej zwykłą większością głosów prawomocnego zebrania oraz zatwierdzenia przez Radę Miejską w Bardzie.
 5. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego.